ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ค. 56 ถึง 10 พ.ค. 56 เรียนปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต
เรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต  ในระดับชั้น ป.3/1 และ ป. 4/1  จำนวน  60   คน  ปรับพื้นฐานใน  5  วิชาหลักคือ  คณิต  วิทย์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  และสังคม
เวลาเรียน  เริ่ม  09.00 น  จนถึง  15.30  น.
ครูผู้สอนคือ   1. คณิตศาสตร์  ครูสมาพร   กันอิน   ครูเบญทิพย์   สายเลาคำ
2.  ภาษาไทย     ครูอรพิณ   รัตนมงคล
3.  สังคม        ครูพิษณุ   ศรีขันทะ
4.  วิทยาศาตร์  ครูอำพร   เมทา  ครูศศิธร     เขื่อนคง
5.  อังกฤษ ครูชัยสิทธิ์  แม่นธนู
แต่งกายนักเรียน ฝ่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ
14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/ 56
ครูและนักเรียน มาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/56
  1.ทำความสะอาดโรงเรียน
  2.  ห้องเรียน
3. ปฐมนิเทศนักเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน ครูแต่งกายชุดทำงาน ฝ่ายกิจกรรม
09 มี.ค. 58 ถึง 11 มี.ค. 58 นักเรียนสอบปลายภาคเรียน
นักเรียนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) แต่งกายชุดนักเรียน
31 มี.ค. 58 รับใบเกรด
นักเรียนทุกระดับชั้น รับสมุดพกรายงานเกรด  ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
แต่งกายชุดนักเรียน
14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 ครูเตรียมเปิดภาคเรียน 1/58
คณะครูทุกท่านเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/58
16 พ.ค. 58 คณะครูประชุม
ภาคเช้า : คณะครูประชุมกลุ่มเครือข่าย
ภาคบ่าย : ประชุมสหกรณ์

ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ผอ.เขตเป็นประธานการประชุมครั้งนี้
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดนักเรียนถูกระเบียบ
28 พ.ค. 58 เปิดกองลูกเสือ
นักเรียนชั้นป.1-6 และผู้กำกับทุกนาย ทำการเปิดกองลูกเสือ
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี
04 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน
06 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 สัปดาห์ห้องสมุด

ในช่วงนี้ทางห้องสมุดโรงเรียนได้จัดกิจกกรมสัปดาห์ห้องสมุด

ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้การใช้งานห้องสมุด กิจกรรมประกวดทำที่คั่นหนังสือ

และยังมีรางวัลให้กับคนเก่งอีกด้วยค่ะ

ชุดตามวัน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
10 ก.ค. 58 ประเมินการศึกษาพิเศษ
ประเมินการศึกษาพิเศษ
คุณครูการศึกษาพิเศษ
28 ก.ค. 58 กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอาเซียน
ช่วงเช้ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ช่วงบ่ายกิจกรรมอาเซียน
28 ก.ย. 58 คุณครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
คุณครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
29 ก.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2
นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2
05 ต.ค. 58 ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นป.1
ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นป.1
07 ต.ค. 58 ถึง 08 ต.ค. 58 สอบประจำภาคเรียนที่1
สอบประจำภาคเรียนที่1
10 ต.ค. 58 ถึง 28 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1
21 พ.ย. 58 สอบ Pre O-net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-net  ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
ชุดนักเรียน
23 พ.ย. 58 ถึง 26 พ.ย. 58 กีฬาเครือข่ายผาไท
กีฬาเครือข่ายผาไท
26 พ.ย. 58 เดินขบวนพาเรตกีฬาเครือข่าย
เดินขบวนพาเรตกีฬาเครือข่าย จากลานโพธื์ ไปโรงเรียนหลวงใต้
10 ธ.ค. 58 ถึง 13 ธ.ค. 58 เด็กดี V-Star
นักเรียน เด็กดี V-Star เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี
คุณครูวัฒนา ชมพูรัตน์
09 มี.ค. 59 ป.3 สอบ NT
ป.3 สอบ NT
10 มี.ค. 59 ป.2, ป.4, ป.5 สอบข้อสอบกลาง
ป.2, ป.4, ป.5 สอบข้อสอบกลาง วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียน
สอบวัดผลปลายภาคเรียน
23 มี.ค. 59 ปัจฉิมป.6
ปัจฉิมป.6
25 มี.ค. 59 ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
28 มี.ค. 59 คณะครูสัมมนา
คณะครูสัมมนา
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
14 มิ.ย. 59 เนตรนารีสวนสนาม
เนตรนารีสวนสนาม ณ โรงเรียนปงสนุก  จ.ลำปาง
ชุดเนตรนารี
13 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ
จังหวัดลำปาง
26 พ.ย. 59 กีฬาสีอนุบาลงาว
กีฬาสีอนุบาลงาว
ชุดพละ โรงเรียนอนุบาลงาว
28 ธ.ค. 59 ทัศนศึกษา จ.พะเยา
นักเรียนชั้นอ.1-ป.3 ทัศนศึกษา  จ.พะเยา
29 ธ.ค. 59 ป.4-ป.6 ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นป.4-ป.6 ทัศนศึกษา  จ.สุโขทัย
30 ธ.ค. 59 แลกของขวัญ
แลกของขวัญ
05 ม.ค. 60 นักเรียนชั้นป.6 สอบ Pre O-net
นักเรียนชั้นป.6 สอบ Pre O-net
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
22 ม.ค. 60 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต สอบนานาชาติ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต สอบนานาชาติ
จังหวัดลำปาง
09 ก.พ. 60 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
ชุดลูกเสือสำรอง ครูชั้นป.1-3
10 ก.พ. 60 ลูกเสือสามัญเข้าค่าย
ลูกเสือสามัญเข้าค่าย
ชุดลูกเสือสามัญ ครู ป.4-6
10 มี.ค. 60 เข้าค่ายภาษาจีน
นักศึกษาภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเข้าค่ายภาษาจีน
15 มี.ค. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียน
21 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60 กีฬาเครือข่าย
กีฬาเครือข่าย  ณ โรงเรียนบ้านหลวงใต้
28 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
04 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 คณะครูประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1/60
คณะครูประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1/60
06 พ.ค. 60 ถึง 10 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐานนักเรียน
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นอ.2/1  ป.1/1 และ ป.3/1
ชุดลำลอง
08 พ.ค. 60 ถึง 11 พ.ค. 60 กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
รองฉัตรมงคล
12 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/60
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/60
หอประชุมคุณธรรม
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน
08 ส.ค. 60 กิจกรรมอาเซียน
กิจกรรมอาเซียน
10 ส.ค. 60 เข้าค่ายคุณธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดศรีมุงเมือง
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
30 พ.ย. 60 กีฬาสีโรงเรียน
ชุดกีฬาสี
18 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา
30 ธ.ค. 60 ผ้าป่าศิษย์เก่า