ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์

1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามารฐานการเรียนรู้ และมุ่งสู่ระดับสากลพื้นฐาน ภูมิปัญญาไทย

2. พัฒนาบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนทุกคน