ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งพัฒนาปู้เรียน ให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน โดเด่นด้านดนตรี มีสุขภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้พื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล

พันธกิจ

1. โรงเรียนจัดและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้เป็นระบบการบริหารที่ดีโดยเน้นาการกระจายอำนาจ

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการใช้สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพัฒนาการสอน