ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรพิเศษที่เปิดสอน 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551

2. หลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติม

- ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (SMART-GIFT MATH )

- ห้องเรียนพิเศษ I-Class Room (ห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ I - PAD  เป็นสื่อการสอน)

- หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร โดยเจ้าของภาษา

- หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โดยเจ้าของภาษา

- หลักสูตรMini English Program