ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2563_update15มี.ค.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 418.04 KB 2946
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 3207
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 3157
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 3102
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 2914
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 3010
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 3270
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 3083
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 2930
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 3297
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 3017
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 2905
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 3237
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 2958
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 3162
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 3209
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 2979
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 3055
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 2992
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 2961
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 19 ก.ค. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 449.34 KB 3201