ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR โรงเรียนปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 44077
รายงานฉบับสมบรูณ์โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.15 KB 44079
ประกาศโรงเรียนอนุบาลงาว ค่าเป้าหมาย 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.39 KB 44075
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2563_update15มี.ค.64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 418.04 KB 48123
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 48386
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 48334
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 48281
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 48093
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 48185
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 48447
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48261
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 48108
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 48474
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 48195
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 48083
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48414
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 48135
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 48338
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 48386
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 48155
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 48232
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48168
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 48140
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 19 ก.ค. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 449.34 KB 48383