ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.7 KB 93649
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 93642
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 93645
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.09 KB 93646
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 93644
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.04 KB 93643
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 93643
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.91 KB 93645
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 981.32 KB 93646
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.21 KB 93642
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.98 KB 93645
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 93647
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.78 KB 93642
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.92 KB 93645
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.3 KB 93648
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.49 KB 93646
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.38 KB 93645
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 93645
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.52 KB 93641
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 19 ก.ค. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 449.34 KB 93643