ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :