ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) จึงขอรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

·       ระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1)

·       ห้องเรียนเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 จำนวน 1 ห้องเรียน 

·       ห้องเรียน Mini English Program ป.1/1 จำนวน 1 ห้องเรียน 

·       ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต  ป.3 จำนวน 1 ห้องเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,15:33   อ่าน 447 ครั้ง