ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางแสงเดือน ต้นเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางทองทิพย์ เกษรสมบัติ

นางจรรยา ฉายศิริ

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.1

นางวิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาร์ริสา โกมินทร์
ครูจ้างของเขตฯ

นางสาวไอรดา คำเขื่อน

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด

นางสาวอวิกา จิตอารี