ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางแสงเดือน ต้นเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวภัทรพร เขียนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวอวิกา จิตอารี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจิราพร บัวหอม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางทองทิพย์ เกษรสมบัติ
ครูประจำชั้น /0

นางจรรยา ฉายศิริ