ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารณี พจนธารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวรกมล เตสันโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3