ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอำพร เมทา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอรอุมา อินต๊ะสงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2