ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ เเม่นธนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจิรายุศ ประกาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5