ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ เเม่นธนู
ครู คศ.3

นายจิรายุศ ประกาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3