ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยสิทธิ์ เเม่นธนู
ครู คศ.3

นายพิษณุ ศรีขันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2