ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ พงษ์พล
ครู คศ.3