ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางเบญจวรรณ พันโนลิด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ