ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกฤษณา แซ่มือ
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวเสาวลี ศักดิ์ชลธารกุล

นางสาวจันทร์จิรา ปิยะ