ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกฤษณา แซ่มือ
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวเพ็ญศรี ป่าเกรียงไกร

นางสาวหัทยา มะโน

นางสาวเกวลิน สมยศ