ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธิดารัตน์ ล่องหน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุรภี บัวแก้ว
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง

นายเจษฎา อาวุธ