ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธิดารัตน์ ล่องหน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายเมืองแก้ว คำปวง
ครู คศ.3

นายเจษฎา อาวุธ