ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

รุ่งทิวา หลักแน่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2