ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครู คศ.2

รุ่งทิวา หลักแน่น
ครู คศ.1