ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครู คศ.1

รุ่งทิวา หลักแน่น
ครูผู้ช่วย