ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองทิพย์ เกสรสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

นางแสงเดือน ตันเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.1

นางสาววิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาร์ริสา โกมินทร์
ครูจ้างของเขตฯ

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ พงษ์พล
ครู คศ.3

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3

นายพิษณุ ศรีขันทะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ พันโนลิด
ครูจ้างของเขตฯ

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.1

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครู คศ.2

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3

นางสาวอำพร เมทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น
ครูผู้ช่วย

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเบญทิพย์ สายเลาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอารณี พจนธารี
ครู คศ.3

นางสมาพร กันอิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู
ครู คศ.3

นายชวลิต ปัญโญป้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางจรรยา ฉายศิริ
ครูอัตราจ้าง

Miss Zhang Yuhang
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวอรวดี นิติสิทธกา
ครูธุรการ

Mrs.Yulia Chorna
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

อริสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

วรกมล เตสันโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจริญญา ปะทะนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกวิตา ปัญโญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Mr.Maksim Gromon
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวไอรดา คำเขื่อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2