ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นายเชาวเร กันอิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3

นางแสงเดือน ตันเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3

วรกมล เตสันโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3

นางอารณี พจนธารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมาพร กันอิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู
ครู คศ.3

นางชัชรินทร์ สาเสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเบญทิพย์ สายเลาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

อริสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววาสนา อวดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอมรพรรณ เทพทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายพิทักษ์ รอบจังหวัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอวิกา จิตอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายจิรายุศ ประกาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอำพร เมทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจารุวัฒน์ ศรีเทพ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพรัตน์ แจ้งสว่างศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรทัย สขิสดุดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชรินทร์ทิพย์ จานเก่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราพร บัวหอม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววรรณิศา วันทะยะ

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Jinjalani Salvan Macaayong

Mr.Andy Naga Garcia

นางสาววดีอุษา นันทะสี
ธุรการ

Jenilyn Mecano Alivio

นางสาวธิดารัตน์ ล่องหน
ครูผู้ช่วย

Mary Cris Alivio Bagas

นางสุรภี บัวแก้ว

นายธงชัย อินต๊ะสงค์

จุรพร จันทวงค์