ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทองทิพย์ เกสรสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

นางแสงเดือน ตันเจริญ
ครู คศ.3

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.1

นางสาววิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาร์ริสา โกมินทร์
ครูจ้างของเขตฯ

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ พงษ์พล
ครู คศ.3

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3

นายพิษณุ ศรีขันทะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ พันโนลิด
ครูจ้างของเขตฯ

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.1

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครู คศ.2

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3

นางสาวอำพร เมทา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งทิวา หลักแน่น
ครูผู้ช่วย

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นางเบญทิพย์ สายเลาคำ
ครู คศ.1

นางอารณี พจนธารี
ครู คศ.3

นางสมาพร กันอิน
ครู คศ.2

นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู
ครู คศ.3

นายชวลิต ปัญโญป้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง

นางจรรยา ฉายศิริ
ครูอัตราจ้าง

Miss Zhang Yuhang
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวอรวดี นิติสิทธกา
ครูธุรการ

Mrs.Yulia Chorna
ครูชาวต่างชาติ

อริสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.1

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1

วรกมล เตสันโต
ครู คศ.3

นางสาวจริญญา ปะทะนะ

นางสาวกวิตา ปัญโญ

Mr.Maksim Gromon
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวไอรดา คำเขื่อน

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด