ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชวลิต ปัญโญป้อ

นายพิทักษ์ รอบจังหวัด
ครูผู้ช่วย