ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิทักษ์ รอบจังหวัด
ครูผู้ช่วย

นายชวลิต ปัญโญป้อ