ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิทักษ์ รอบจังหวัด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววาสนา โสภารักษ์