ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรพรรณ เทพทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Jinjalani Salvan Macaayong
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.AndyMr.Andy Naga Garcia
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรินทร์ ราชคม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวลลิตา ทาปัญญา

ชรินทร์ทิพย์ จานเก่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Mr. Lewis Martin
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Miss Yue Wang
ครูอัตราจ้าง