ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1

Zhang Yuhang
ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Yulia Chorna
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Maksim Gromon
ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวกวิตา ปัญโญ

นางสาวจริญญา ปะทะนะ