ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอมรพรรณ เทพทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Jinjalani Salvan Macaayong
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.AndyMr.Andy Naga Garcia
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรทัย สขิสดุดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ชรินทร์ทิพย์ จานเก่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนพรัตน์ แจ้งสว่างศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

จุรพร จันทวงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรณิษา นางแล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศตวรรษ มะลิวัลย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตรกัญญา วงค์เทียมใจ
ครูอัตราจ้าง