ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

Yuan Ji
ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Yulia Chorna
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.jinjarani
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Andy
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิมาภรณ์ ถิ่นถ้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรินทร์ ราชคม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวลลิตา ทาปัญญา