ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาณุมาศ คำนิล
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิดา สืบพรหม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6.
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัตรพิมล กาญจนวิภากุล
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทการต์ ศิลลา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนวพรรษ อ่อนจิตร
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา เถาวัลย์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิณณวัตร แก้วนิลตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล เพียรไป
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมณฑิรา คิดดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ ร่วมชาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรพร คนธปาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา เครือระยา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6